Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư như thế nào? Các bước thực hiện ra sao là điều được các nhà đầu tư quan tâm. Với quy định hiện hành, pháp luật Việt Nam cho phép các nhà đầu tư được triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Việc xin cấp phép dự án đầu tư được xem là bước đầu để đặt nền móng pháp lý cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Luật sư tư vấn đầu tư và cấp giấy phép đầu tư

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư

1. Các dự án phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình xin cấp phép dự án đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là trường hợp cần xin cấp phép theo quy trình xin cấp phép dự án đầu tư;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư gồm các bước nào?

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư gồm các bước nào?

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đơn vị đặt trụ sở là bước đầu tiên của quy trình xin cấp phép dự án đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở KH&ĐT có trách nhiệm kiểm tra và thông báo kết quả cho người đăng ký.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người đăng ký, Sở KH&ĐT gửi hồ sơ để lấy ý kiến đánh giá từ các cơ quan nhà nước liên quan.

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày, các cơ quan liên quan được lấy ý kiến sẽ phản hồi những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Tiếp theo đó, dựa trên những nội dung phản hồi từ các cơ quan trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình nội dung xin cấp phép dự án lên cho Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh. Bước cuối cùng của quy trình xin cấp phép dự án đầu tư, UBND sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định về dự án trong thời hạn 7 ngày:

 • Trường hợp đưa ra quyết định đồng ý cấp phép dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân sẽ thông báo các vấn đề về ưu đãi đầu tư cho dự án (nếu có) cùng thời hạn hiệu lực của quyết định cấp phép dự án đầu tư.
 • Trường hợp đưa ra quyết định KHÔNG đồng ý cấp phép dự án đầu tư,  Ủy ban nhân dân sẽ trả lời bằng văn bản nêu và rõ lý từ chối.

Luật sư tư vấn quy trình xin cấp phép dự án đầu tư

3. Hồ sơ xin cấp phép dự án đầu tư

Hồ sơ xin cấp phép dự án đầu tư

Để thực hiện quy trình xin cấp phép dự án đầu tư, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm các thành phần tài liệu, giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề đề nghị cấp phép dự án đầu tư;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu;
 4. Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm..
 5. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 6. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 7. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 8. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 9. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Quy trình và các bước xin chủ trương đầu tư dự án

Xin chủ trương đầu tư là bước quan trọng trong quy trình xin cấp phép dự án đầu tư. Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình và dự án đầu tư. Nhằm mục đích làm căn cứ để lập, trình, phê duyệt quyết định đầu tư đối với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Luật sư tư vấn đầu tư và cấp giấy phép đầu tư

Các dự án không cần xin chủ trương đầu tư

Các nhiệm vụ, dự án không phải xin quyết định chủ trương đầu tư theo quy định bao gồm:

 1. Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;
 2. Nhiệm vụ quy hoạch;
 3. Dự án đầu tư công khẩn cấp;
 4. Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;
 5. Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Các dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư và quy trình thủ tục xin chủ trương

Theo quy định của Luật đầu tư, các dự án sau sẽ phải xin phê duyệt chủ trường khi thực hiện.

Quy trình xin cấp phép dự án đầu tư gồm các bước nào - Luật sư Đặng Đình Ngọc

Các dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư

Các dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội

Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

2. Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

3. Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

4. Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Quy trình xin chấp thuận chủ trương dự án đầu tư của Quốc hội

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này để trình Chính phủ.

Bước 4: Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Các dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

c) Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

d) Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

đ) Dự án đầu tư chế biến dầu khí;

e) Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

h) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

2. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

3. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

4. Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Quy trình xin chấp thuận chủ trương dự án đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 5: Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này.

Bước 6: Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.

Bước 7: Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định đối với dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Các dự án phải phê duyệt chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án đầu tư quy định tại các mục a, b và d thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy trình xin chấp thuận chủ trương dự án đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1: Nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư..

Luật sư tư vấn quy trình xin cấp phép dự án đầu tư

Đánh giá bài viết
[Số lượt: 6 Trung bình: 5]